Novinky zo sveta lean

Value Stream Mapping (VSM)

Value Stream Mapping (VSM), v preklade znamená mapovanie toku hodnôt alebo analýza hodnotového reťazca vo výrobných a administratívnych procesoch. Niekedy sa používa tiež výraz Value Stream Analysis, je to analytická technika, ktorá je jednou zo základných techník filozofie Lean.  

V praxi tento nástroj vnímame ako grafické zobrazenie rôznych tokov hodnôt, či už finančných, materiálových, informačných alebo iných. Pomáha nám hlbšie pochopiť toky samotné, no zároveň aj porozumieť ich nadväznosti na systém riadenia organizácie, plánovanie a požiadavky zákazníka

VSM vieme využiť napríklad pri identifikovaní príčin zbytočného plytvania zdrojmi (času, ľudskej práce, materiálnych, informačných a finančných zdrojov). Používa sa tiež pri projektoch zameraných na zlepšovanie procesov alebo riadenia kvality v organizácii. Odhaľuje úzke miesta, slabé stránky a dôvody neefektívnych tokov. Je možné ju aplikovať na celú organizáciu alebo len na jej určitú časť a je vhodné ju pri väčších zmenách aktualizovať. 

VSM sa delí aj na mapu súčasného a budúceho stavu. Na úvod procesy zmapujeme tak ako reálne v tomto momente sú, určíme body s potenciálom na zlepšenie (uľahčenie „prietoku“) a označíme úzke miesta. Vďaka takémuto prehľadu spolu so správne zostaveným tímom, vieme vytvoriť novú lepšiu víziu = mapu budúceho stavu.  

Zdieľajte: