Členstvo pre

jednotlivcov

REGISTRÁCIA fyzickej osoby

REGISTRAČNÝ FORMULÁR

Žiadosť o členstvo v Lean Institute Slovakia o.z.
na obdobie 12 mesiacov (365 dní).

Žiadateľ o členstvo
Kontaktné údaje
Profesijné údaje
Bankové spojenie
V súvislosti s registráciou v LEI SK, týmto potvrdzujeme, že:
Tento registračný formulár slúži ako písomná žiadosť uchádzačov o členstvo v Lean Institute Slovakia o.z., zároveň je podkladom pre prijímací schvaľovací proces.
Členstvo FO v LEI SK nadobúda platnosť po úhrade registračného poplatku Členstvo trvá 365 dní odo dňa pripísania úhrady na účet LEI SK.