Novinky zo sveta lean

Ishikawa

Ishikawa diagram (používajú sa aj názvy ako Rybia kosť, Fishbone chart, Cause & Effect diagram, 4-M diagram) je záznam vzťahu medzi riešeným problémom a jeho koreňovými príčinami. Názov je odvodený od mena autora diagramu – Kaoru Ishikawa, resp. od jeho tvaru, ktorý pripomína rybiu kostru.  Je to brainstormingový nástroj pre určenie koreňovej príčiny problému. Preddefinovaním kategórií možných príčin sa uľahčuje ich identifikácia, pretože náš mozog tak uvažuje v kategóriách a systematicky.

Analýza pomocou Ishikawa diagramu sa dá použiť na riešenie akýchkoľvek problémov, ktoré majú viac ako jednu príčinu. Vypĺňa sa zvyčajne v tíme, aby sa znížila pravdepodobnosť chybného záveru bez uváženia rôznych uhlov pohľadu. Do „hlavy“ rybej kosti sa vypíše stručne analyzovaný problém, teda to, čo treba odstrániť (následok spôsobenými určitou skupinou príčin). Pod vopred zadefinované kategórie (teda do jednotlivých kostí rybej kostry) sa vypisujú možné príčiny vzniku tohto problému. Príčina musí byť jasne pomenovaná a jednoznačná. Aj keď v tejto fáze nepracujeme s číselnými údajmi, tvrdenia uvedené v analýze musia vychádzať z reality, nie iba našich dojmov.

V praxi sa môžeme stretnúť so 4 až 7 skupinami príčin (prvé 4 sú najzákladnejšie):

  • Material (Materiál): suroviny, zdroje, energie, polotovary, druhy dodávok, dokumenty
  • Machine (Stroj/Zariadenie): výrobná linka, dopravné zariadenie, sklady, komunikačné prostriedky, informačné technológie
  • Method (Metóda/Postup): technologické / výrobné / servisné procesy a postupy, automatizácia
  • Man (Človek): kvalifikácia, zodpovednosť, výcvik, školenie zamestnancov
  • Measurement: (Meranie): prístroje a postupy pre získavanie, vyhodnocovanie a analýzu kvantitatívnych údajov, noriem, štandardov
  • Management (Riadenie): organizačné a riadiace štruktúry, potreby zákazníkov, vedenie tímu, financovanie
  • Environment (Prostredie): vplyv okolia, ekologické požiadavky

Zdieľajte: