Novinky zo sveta lean

SMED (Single Minute Exchange of Dies)

Alebo ako sa občas hovorí „ako vymeniť formule koleso s čo najnižšou možnou stratou času.😊“ SMED predstavuje jednu z najdôležitejších metód  Lean výroby nielen v priemyselných odvetviach, ale už aj v oblasti služieb. Cieľom SMED analýzy je znížiť čas, ktorý je potrebný na zmenu jednotlivých za sebou nasledujúcich procesov rôzneho charakteru. Môže to byť napríklad zmena výroby jedného typu produktu na druhý alebo nastavenie 3D tlačiarne na iný výstup, prechod zo spracovania istého špecifického typu dokumentov na iný druh a pod. Všade tam, kde zmena vyžaduje akúkoľvek prípravu vo fyzickej alebo digitálnej podobe. Tento čas, ktorý je potrebný na zmenu je síce nevyhnutnou veličinou,  nemá však žiadnu pridanú hodnotu.

Pomocou SMED rozoznávame tzv. externé a interné činnosti. Externé činnosti sú všetky tie, ktoré sa vykonávajú v čase, keď proces ešte prebieha. Interné činnosti sú tie, ktoré sa vykonávajú v čase, keď už proces neprebieha a realizuje sa zmena, inak povedané, keď zariadenie alebo proces stojí. Interné činnosti sú najväčšou stratou, a preto ako prvý krok po analýze nasleduje transformácia čo najväčšieho počtu interných činností na externé, ktorá prináša okamžité a pomerne výrazné úspory. Potom je to už na vašej tvorivosti a znalostiach, aby ste najdlhšie trvajúce činnosti skrátili a nové „zlepšováky“ zaviedli do praxe. V neposlednom rade nezabúdajme ani na štandardizáciu, ktorá nám zabezpečí, že naša snaha nevyjde za krátku dobu nazmar. 😊

Ako teda funguje SMED? Môžete vidieť aj na týchto príkladoch:

Zdieľajte: