ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV / PODUJATIA LEI SK

Spracúvanie Vašich osobných údajov je pre naše združenie dôležité a ochrana Vašich osobných údajov je pre nás prioritou. Z tohto dôvodu by sme Vám týmto radi poskytli potrebné informácie najmä o tom, prečo a z akých dôvodov spracúvame Vaše osobné údaje, aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a ďalšie informácie, ktoré by mohli byť pre Vás zaujímavé, a ktoré sa týkajú problematiky spracúvania Vašich osobných údajov.

1. KTO JE LEI SK A PREČO SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje potrebujeme na účely organizovania podujatí, konferencií, prednášok, školení, stretnutí (ďalej ako „Služby“), ako aj na poskytovanie informácií o zaujímavých ponukách, aktivitách, zľavách a iných benefitoch, ktoré by Vás mohli zaujímať a ktoré by Vám mohlo poskytnúť združenie Lean Institute Slovakia o.z.(ďalej len „LEI SK“), so sídlom Trieda SNP 283/64, 040 11 Košice – Západ, Slovenská republika, IČO: 51207541, DIČ: 2120663105, registrácia vykonaná dňa 20.11.2017, číslo spisu VVS/1-900/90-522 69, ako aj od našich zmluvných partnerov, ak ste s takýmto poskytovaním informácií udelili svoj súhlas. V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s procesom spracúvania Vašich osobných údajov nás neváhajte kontaktovať a) prostredníctvom emailovej adresy info@leaninstitute.sk alebo b) prostredníctvom poštového styku na korešpondenčnej adrese Trieda SNP 283/64, 040 11 Košice – Západ, Slovenská republika.

2. NA AKÝ ÚČEL SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE A AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom riadneho poskytovania Služby Vám ako užívateľovi Služby počas trvania nášho zmluvného vzťahu a následne po skončení zmluvy ich v nevyhnutnom rozsahu archivujeme pre účely splnenia našich zákonných povinností vyplývajúcich nám najmä z daňových a účtovných predpisov, na účely preukázania súladu plnenia našich povinností voči Úradu na ochranu osobných údajov, ako aj pre účely ochrany práv a uplatňovania prípadných nárokov súvisiacich so skončeným zmluvných vzťahom, a to po nevyhnutnú dobu. Združenie LEI SK môže spracúvať Vaše osobné údaje aj na účely oslovovania Vás so zaujímavými ponukami, aktivitami, zľavami a inými benefitmi, prípadne ponukami našich zmluvných partnerov prostredníctvom informačných kanálov (predovšetkým emailom, prípadne SMS) na Vami zadané kontaktné údaje, ak ste s tým prejavili súhlas. Spracúvame bežné osobné údaje, najmä v nasledovnom rozsahu: 1. meno a priezvisko, 2. adresa, 3. pohlavie, 4. telefón, 5. email, 6. pracovná pozícia, 7. platobné údaje 8. identifikácia zamestnávateľa, a pod.
Ak s nami uzatvára zmluvu na poskytovanie Služby Váš zamestnávateľ, Vaše osobné údaje nám v rozsahu uvedenom vyššie poskytuje Váš zamestnávateľ.

3. AKÝ JE PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

A. Plnenie zmluvy / Poskytovanie Služby predstavuje zmluvný vzťah medzi Vami a združením LEI SK (resp. Vašim zamestnávateľom anaším združením), na základe ktorého máte možnosť využívať Služby poskytované LEI SK. Spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie nášho záväzku vyplývajúceho z tohto zmluvného vzťahu.
Lean Institute Slovakia o.z, Trieda SNP 64, 040 11 Košice, IČO: 51207541 Zásady spracúvania osobných údajov / podujatia LEI SK, Strana 1 z 3
B. Plnenie zákonných povinností / Vaše osobné údaje budeme po skončení nášho zmluvného vzťahu archivovať v nevyhnutnom rozsahu pre účely splnenia našich zákonných povinností vyplývajúcich nám z daňových a účtovných právnych predpisov a pre účely preukázania súladu plnenia našich povinností voči Úradu na ochranu osobných údajov.
C. Oprávnený záujem / Vaše osobné údaje budeme po skončení nášho zmluvného vzťahu archivovať na dobu nižšie uvedenú na základe oprávneného záujmu pre účely ochrany práv a uplatňovanie prípadných nárokov vyplývajúcich z poskytovania Služby.
D. Súhlasy / Udelením súhlasu v registračnom formulári, prezenčnej listine alebo v priebehu užívania Služby poskytnete nášmu združeniu možnosť informovať Vás o aktuálnych ponukách produktov a aktivitách, ako aj o komerčných informáciách zmluvných partnerov LEI SK, a to predovšetkým prostredníctvom emailu, prípadne sms. Udelenie alebo neudelenie súhlasu na oslovovanie s komerčnými informáciami združenia LEI SK alebo našich zmluvných partnerov nemá vplyv na vstup / trvanie zmluvného vzťahu medzi naším združením a
používateľom Služby.

4. AKO DLHO BUDEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Plnenie zmluvy a plnenie zákonných povinností / Vaše osobné údaje budeme spracúvať na dobu potrebnú na poskytovanie Služby (na dobu trvania zmluvného vzťahu), a po skončení zmluvného vzťahu ich budeme archivovať pre účely splnenia našich povinností vyplývajúcich z daňových a účtovných predpisov po dobu stanovenú jednotlivými právnymi predpismi, a na účely preukázania plnenia našich povinností voči Úradu na ochranu osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu najviac 4 roky od skončenia zmluvného vzťahu. Oprávnený záujem / Pre účely uplatnenia prípadných nárokov alebo hájenia práv vyplývajúcich z ukončeného zmluvného vzťahu budeme Vaše osobné údaje archivovať na dobu 4 rokov od skončenia zmluvného vzťahu (t.j. premlčaciu dobu určenú v súlade s Obchodným zákonníkom), resp. po dobu 3 rokov (t.j. premlčaciu dobu určenú v súlade s Občianskym zákonníkom, pokiaľ sa zmluvný vzťahu medzi LEI SK a zákazníkom – fyzickou osobou, spravuje Občianskym zákonníkom).
Spracúvanie Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu máte právo kedykoľvek namietať.
Súhlasy / Ak ste udelili súhlas s tým, aby sme Vás informovali o aktuálnych ponukách a aktivitách LEI SK, ako aj komerčných informáciách zmluvných partnerov príslušnými komunikačnými kanálmi, spracúvame Vaše osobné údaje na tento účel až do odvolania Vášho súhlasu. O možnosti Váš súhlas odvolať budete informovaní v každej obdržanej správe.

5. KTO MÔŽE MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM?

Ako prevádzkovateľ využívame na riadne plnenie Služby a ďalších našich povinností našich obchodných partnerov, ktorí na plnenie svojich povinností prichádzajú do styku s Vašimi osobnými údajmi a tieto spracúvajú v našom mene a podľa našich pokynov v rozsahu nevyhnutnom na plnenie svojich úloh (sú teda našimi sprostredkovateľmi) alebo ako samostatní prevádzkovatelia vo svojom mene (sú tretími stranami).

6. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA?

Ako užívateľ Služby ste dotknutou osobou (t.j. osobou, ktorej osobné ako prevádzkovateľ spracúvame) a máte podľa kapitoly III Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES právo najmä: (i) na informácie a oznámenia, ktoré sa týkajú spracúvania, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho a poskytnuté písomne alebo inými prostriedkami a v prípade potreby elektronickými prostriedkami, (ii) na prístup k Vašim osobným údajom, (iii) na opravu Vašich osobných údajov, (iv) na výmaz Vašich osobných údajov, (v) na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, (vi) právo na oznámenie, že Vaše osobné údaje boli opravené, vymazané alebo ich spracúvanie bolo obmedzené, (vii) na prenosnosť Vašich osobných údajov k inému prevádzkovateľovi, ak sa ich spracúvanie vykonáva na základe súhlasu alebo zmluvy a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami, (viii) právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak je spracúvanie realizované na základe oprávneného záujmu, (ix) kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním
Lean Institute Slovakia o.z, Trieda SNP 64, 040 11 Košice, IČO: 51207541 Zásady spracúvania osobných údajov / podujatia LEI SK, Strana 2 z 3
Vašich osobných údajov, a (x) právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, webové sídlo: www.dataprotection.gov.sk/uoou/ alebo úradu na ochranu osobných údajov v členskom štáte Vášho obvyklého pobytu alebo mieste výkonu Vašej práce.
Združenie LEI SK má právo v prípade uplatnenia práva na namietanie spracúvania Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu zvážiť opodstatnenosť Vášho nároku a to predovšetkým s ohľadom na prípadnú existenciu a pretrvávanie právneho základu spracúvania osobných údajov.

7. KDE SI TIETO PRÁVA MÔŽETE UPLATNIŤ?

Vyššie uvedené práva si môžete uplatniť v združení LEI SK, a to odoslaním e-mailu na adresu info@leaninstitute.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou na korešpondenčnú adresu: Trieda SNP 283/64, 040 11 Košice – Západ, Slovenská republika.

8. AKÝM SPÔSOBOM MÔŽETE ODVOLAŤ UDELENÝ SÚHLAS?

Súhlas udelený našej spoločnosti so zasielaním informácií o ponukách služieb a aktivít LEI SK a tretích strán (zmluvných partnerov LEI SK) môžete kedykoľvek odvolať, a to odoslaním e-mailu na e-mailovú adresu info@leaninstitute.sk, alebo prostredníctvom poštového styku na korešpondenčnej adrese Trieda SNP 283/64, 040 11 Košice – Západ, Slovenská republika.